Polityka Prywatności

1.Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy
wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

2.Zgoda na korzystanie z plik w cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej
wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plik w cookie przy każdej kolejnej wizycie na
naszej stronie.

Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

1.informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz
system operacyjny;

2.informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty,
wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

3.informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas wysłania formularza kontaktowego;

4.informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy,
jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;

5.informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za
pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

6.wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i
przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

Korzystanie z Twoich danych osobowych
Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą
wykorzystywane do cel w określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

1.administrowania naszą stroną internetową i biznesem;

2.przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;

3.wysyłania wiadomości e-mail, o które prosiłeś;

4.dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby
trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych
informacji);

5. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w
związku z naszą witryną;

6.zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

7.innych zastosowań..

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub
jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.
Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry
kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do cel w
określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym,
głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do cel w określonych w
niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

1.w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

2.w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

3.w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie
informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

4.wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego
właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii,
istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych
osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy
udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

Zachowywanie danych osobowych

1.W Niniejszej Sekcji określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.

2.Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

3.Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji zachowamy dokumenty (w tym dokumenty
elektroniczne) zawierające dane osobowe:

a.w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

b.jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych
postępowań sądowych;

c.w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie
informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

Bezpieczeństwo danych osobowych

1.Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania
utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

2.Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych
serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

3.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie
niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

Nowelizacje
Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich
nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz
wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej
stronie internetowej.

Twoje prawa
Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane.
Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.
Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

Strony Internetowe osób trzecich
Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz
szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za
politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

Aktualizacja informacji
Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych
osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Ciasteczka
Nasza strona internetowa korzysta z plik w cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za
każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki
cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji
użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają
żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, kt re przechowujemy na Tw j
temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z
nich.

1.Nazwy plik w cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są
wykorzystywane, są określone poniżej:

a.używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy
użytkownik odwiedza witrynę / śledzi użytkownik w podczas przeglądania witryny / poprawić
użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować
stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony
internetowej.